Členské příspěvky na rok 2020

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore,

 na základě Stavovského předpisu ČLK č. 7 – Členské příspěvky na činnost České lékařské komory, Vás žádám o úhradu příspěvku na rok 2020, ato do 28. února 2020 podle Vašeho stavu k tomuto datu.

      

soukromí lékaři + lékaři ve vedoucí funkci                                          3 500,- Kč

zaměstnanci                                                                                            2 500,- Kč

absolventi (1. kalendářní rok, ve kterém se stali členy ČLK)                  0,- Kč

absolventi (2. kalendářní rok následující po roce, ve kterém

                   započali vykonávat povolání lékaře)                                    1000,- Kč

nepracující důchodci                                                                                  500,-  Kč

lékařky na MD, lékaři registrovaní na úřadu práce                                   0,-  Kč

 

Z důvodu stanovení správné výše příspěvku, sdělte prosím sekretariátu OS ČLK Svitavy změnu příslušnosti ke kategorii, případně předložte potvrzení zaměstnavatele o částečném pracovním úvazku.

Nezaměstnaný lékař musí doložit prohlášení nebo potvrzení o evidování z úřadu práce.

Nepracujícím důchodcům, kteří požádají představenstvo Okresního sdružení ČLK Svitavy o poskytnutí úlevy v platbě členského příspěvku z důvodu věku 75 a více let (formulář zde), bude členský příspěvek na rok 2019 prominut.

Upozorňuji, že pracující důchodci platí takovou výši členského příspěvku, která odpovídá jejich zařazení – jako zaměstnanec nebo jako soukromý lékař.

Skutečnost, že se jedná o člena čerpajícího mateřskou dovolenou, příp. rodičovskou dovolenou, musí být doložena prohlášením člena (formulář zde) nebo potvrzením o čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené, případně potvrzením zaměstnavatele o částečném pracovním úvazku.

 

Příspěvek je možné uhradit v hotovosti v kanceláři OS ČLK Svitavy, nebo převodem na bankovní účet číslo 1280022339/0800. Variabilní symbol je Vaše evidenční číslo, které najdete na stránkách www.clkcr.cz …seznam lékařů…, případně Vám bude sděleno na sekretariátu OS ČLK Svitavy….. /KS-308/.

Z důvodu aktualizace Vašich údajů Vás žádám o jejich kontrolu a doplnění v „Seznamu registrovaných lékařů“ na www.lkcr.cz .

 

Děkuji za spolupráci a dodržení termínu splatnosti.

 

Alena Ertlová – sekretariát OS ČLK Svitavy, mob. 777800358,

Jdi zpět