Představenstvo

Předseda: MUDr. Pavel Kolečkář (delegát na sjezd)
Představenstvo: MUDr. Jaroslav Malý (delegát na sjezd)
  MUDr. Jiří Klug (delegát na sjezd)
  MUDr. Ludmila Spíchalová  
  MUDr. Eva Němcová  
  MUDr. Renata Rotscheinová  
  MUDr. Patrik Lisý  
  MUDr. Martin Mazal  
  MUDr. Jaroslav Haman ml.  

Představenstvo okresního sdružení je řídícím a výkonným orgánem okresního sdružení. Má 7 až 11 členů. Představenstvo registruje nové členy a vede seznam členů okresního sdružení, hospodaří s majetkem svěřeným okresnímu sdružení komorou, spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, vede dokumentaci o své činnosti, jedenkrát ročně vypracovává zprávu o činnosti a plní další úkoly uložené sjezdem a představenstvem komory.

 

Představenstvo okresního sdružení má zejména tato oprávnění:

a) vyjadřovat se k žádostem o vydání osvědčení o splnění podmínek pro výkon soukromé a samostatné lékařské praxe a pro výkon dalších licencovaných funkcí členů komory zapsaných v seznamu členů vedeném okresním sdružením podle Licenčního řádu komory a předávat jednotlivá stanoviska neprodleně kanceláři komory,

b) vyžadovat od lékařů zapsaných v seznamu členů vedeném okresním sdružením doklady o členství v komoře a doklady o odborné způsobilosti,

c) vysílat zástupce ke specializačním zkouškám v termínu a počtu stanoveném představenstvem komory,

d) účastnit se výběrových řízení a konkursů při obsazování vedoucích míst ve zdravotnictví v příslušném regionu. V případě zdravotnických zařízení přesahujících svou působností daný region, rozhodne o účasti ve výběrovém řízení či konkursu představenstvo komory.

e) vytvářet pracovní skupiny a poradní komise k plnění jednotlivých úkolů,

f) zřizovat a provozovat kancelář okresního sdružení.